Tin tức

Phát động phòng trào rèn luyện, phát triển kỹ năng nghề trong HSSV thông qua Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp trường năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng

Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10 năm 2023

 

   Căn cứ Công văn số 3868/LĐTBXH-TCGDNN ngày 20/9/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023;

   Để hướng ứng phát động Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10 đạt hiệu quả. Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 như sau:

1 . Mục đích, yêu cầu

   Giúp cho học sinh, sinh viên và người lao động không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, liên tục sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao hiệu quả lao động trong công việc; kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động tiếp tục tham gia tích cực vào sự nghiệp hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động.

   Các hoạt động được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

a. Thời gian

  Tổ chức Tuần lễ Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10” (từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2023)

  Tổ chức Lễ phát động “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”, vào lúc 7h00, ngày 02/10/2023

b. Địa điểm: Hội trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

c. Thành phần tham dự

- Ban giám hiệu

- Lãnh đạo Phòng, khoa, trung tâm

- Cán bộ, viên chức, người lao động, Giảng viên

- HSSV các lớp học buổi sáng.

3. Nội dung và cách thức tổ chức

   Căn cứ vào nội dung hướng dẫn thực hiện, các tập thể, cá nhân của nhà trường phối hợp tổ chức các hoạt động như sau:

   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cơ quan về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài theo tinh thần Chỉ thị 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư.

   Hợp tác doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng đánh giá, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động. Khen thưởng người lao động của doanh nghiệp có tay nghề cao trong quá trình học tập tại lớp Kỹ thuật - Cơ điện.

    Phát động phòng trào rèn luyện, phát triển kỹ năng nghề trong HSSV thông qua Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp trường năm 2023.

4. Tổ chức thực hiện

a. Phòng Đào tạo – Công tác HSSV, tổ truyền thông

   Xây dựng Kế hoạch và triển khai các thông tin và chủ đề, các khẩu hiệu và các hoạt động về tuần Lễ “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10đến các Phòng, Khoa, Trung tâm, học sinh, sinh viên nhà trường. Toàn bộ thông tin liên quan đến Kế hoạch và các hoạt động tổ chức tuần Lễ “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10 được đăng tải đầy đủ trên website.

   Chuẩn bị giấy khen cho học viên có tay nghề cao qua lớp đào tạo thường xuyên cho lao động Công ty TNHH CCIPY Việt Nam

Tham gia chụp ảnh, quay video truyền thông các hoạt động của nhà trường lên cổng thông tin điển tử và các trang mạng xã hội.

b. Phòng HC-TC:

   Treo băng rôn, khẩu hiệu các hoạt động của tuần Lễ “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10 của Nhà trường.

c. Phòng KH-TV

   Chuẩn bị kinh phí tổ chức tuần Lễ “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10 theo kế hoạch đã ban hành.

d. Các phòng, khoa, trung tâm

  Triển khai thực hiện các nội dung liên quan về tuần Lễ “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”.

  Tích cực tham gia các hoạt động tuần Lễ “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10 theo kế hoạch đã ban hành.

  Tuyên truyền cho HSSV hiểu được vai trò, ý nghĩa, giá trị của kỹ năng nghề đối với mỗi cá nhân trong phát triển nghề nghiệp.

e. Đoàn thanh niên

   Tuyên truyền học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động tuần Lễ “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”.

   Trên đây là toàn bộ Kế hoạch về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023. Đề nghị các Phòng, Khoa, trung tâm các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Các tin khác