Ban giám hiệu

Ban giám hiệu trường

10:26 | 03/12/2012

1/ Hiệu trưởng: 
Họ và tên: Đặng Văn Lái
Học vị:  Tiến sĩ (Nhiệt lạnh)
ĐT:  0257 3812468
2/ Phó Hiệu trưởng:
    Họ và tên: Nguyễn Văn Nhất
Học vị:  Thạc sĩ  (hệ thống điện)
ĐT: 091 897 2480
3/ Phó Hiệu trưởng
       Họ và tên: Tạ Thi Thu Hương;
       Học vị: Thạc sĩ (Quản lý giáo dục)
       ĐT: 0818745757