Thông báo chung

TB đăng ký danh hiệu Thi đua, khen thưởng Năm học 2019-2020

04:10 | 25/09/2019

THÔNG BÁO

(Số: 140/TB-CĐN; ngày 24 tháng 9 năm 2019)

Về việc đăng ký danh hiệu Thi đua, khen thưởng

Năm học 2019-2020

 

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Trung tâm.

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

Để các đơn vị trong Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên thực hiện tốt công tác thi đua năm học 2019- 2020, Nhà trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tiêu chuẩn của các văn bản nêu trên để thực hiện đăng ký thi đua, cụ thể như sau:

1. Cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua từ đầu năm học (chỉ bình xét thi đua đối với các cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua) đăng ký danh hiệu thi đua từ mức thấp đến các danh hiệu ở mức cao; đăng ký danh hiệu thi đua công đoàn;

2. Việc đăng ký thi đua phải được thực hiện bằng văn bản và trong thời gian quy định của Nhà trường (có biểu mẫu đăng ký kèm theo);

3. Các đơn vị lập danh sách đăng ký thi đua (theo mẫu) và gửi hồ sơ đăng ký (phiếu đăng ký thi đua cá nhân, phiếu đăng ký thi đua tập thể, tổng hợp danh sách đăng ký thi đua) về phòng Hành chính - Tổ chức đến hết ngày 31/10/2019. Sau thời gian này phòng HC-TC sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung và thời gian quy định./.

(File kèm )

Các tin khác