Thông báo chung

Kế hoạch Thanh tra đào tạo năm học 2019-2020

08:57 | 30/08/2019

KẾ HOẠCH

Thanh tra đào tạo năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2010 của Bộ  trưởng  Bộ LĐ -TB&XH Quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề, Trung  tâm dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ–UBND ngày 12/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên,về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Phú Yên;

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Phòng Quản lý khoa học công nghệ - Chất lượng đào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra đào tạo năm học 2019 - 2020 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.   Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện kip thời những sai sót các hành vi vi phạm về việc thực hiện quy chế, quy định đào tạo…; Hoạt động thanh tra nhằm phát huy những nhân tố tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường.

2.   Qua hoạt động thanh tra, làm rõ những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục; đồng thời, tham mưu, kiến nghị với Hiệu trưởng về những giải pháp thiết thực, phù hợp, có tính khả thi với thực tế của Nhà trường, nhằm nâng cao hiệu quả  của hoạt động đào tạo.

3.   Thanh tra phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, tiến hành đúng tiến độ, quy trình thủ tục đảm bảo trung thực, khách quản, chính xác, dân chủ kịp thời.

II.     NỘI DUNG THANH TRA

Công tác thanh tra đào tạo năm học 2019 - 2020 tập trung vào các nội dung chính sau:

1.  Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, quy chế đào tạo và các quy  định về hồ sơ bài giảng trong Trường;

2.   Thanh tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, tổ chức kiểm tra, coi kiểm tra ... đối với cán bộ, giảng viên và việc chấp hành các quy chế học tập, kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc... đối với học sinh, sinh viên trong Trường;

3.   Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc điều chỉnh, ban hành mới các quy trình, quy định cụ thể về công tác thanh tra đào tạo của Trường;

  1. Tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của học sinh, sinh viên, phụ huynh liên quan đến quá trình đào tạo; phát hiện và phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong đào tạo và quản đào tạo;

  2. Thu thập ý kiến phản hồi của học sinh - sinh viên về các hoạt động lên lớp của giảng viên;

  3. Thực hiện thanh tra đột xuất khi chỉ đạo của Hiệu trưởng.

III.     KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Năm học 2019-2020, trọng tâm của công tác thanh tra gồm các nội dung sau: 

STT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

 

 

1

 

Thanh tra các hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động học tập của HS- SV trên lớp/xưởng thực hành.

 

Hàng ngày

 

 

P.QLKHCN - CLĐT

 

 

P.CTHSSV

 

 

2

 

Thanh, kiểm tra các sự việc bất thường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng (nếu có)

 

Không xác định

 

 

P.QLKHCN - CLĐT

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

3

Thanh tra, kiểm tra thi kết thúc học kỳ:

-     Việc xét điều kiện dự kiểm tra kết thúc;

-   Tổ chức thi kết thúc môn;

-    Công tác chấm điểm, vào điểm kiểm tra.

 

 

 

T2/2019 và T5,6/2020

 

 

 

P.QLKHCN - CLĐT

 

 

 

-Các Khoa

-P.Đào tạo

4

 

Kiểm tra hồ sơ chuẩn bị lên lớp của giảng viên

 

Kiểm tra đột xuất

 

 

P.QLKHCN - CLĐT

 

 -P.Đào tạo

-Giảng viên

 

5

Kiểm tra đánh giá hoạt động  chuyên môn (Hội giảng cấp khoa, các chuyên đề chuyên môn, dự giờ cấp khoa,…) ở khoa trong năm học 2019- 2020.

Tháng 11/2019

 

 P.QLKHCN - CLĐT

 

-P.Đào tạo

- Các Khoa liên quan

6

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giảng viên theo biểu mẫu của Thông tư số 23/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Kiểm tra hồ sơ Quản lý hồ sơ quản lý HSSV của các khoa theo biểu mẫu của Thông tư số 23/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

Sau ngày 25 hàng tháng

 

P.QLKHCN - CLĐT

Các Khoa liên quan

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công tác thanh, kiểm tra được tiến hành thường xuyên và đột xuất trong suốt năm học đối với tất cả các đơn vị về những nội dung trên;

  • Phòng P.QLKHCN – CLĐT chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp với  các đơn vị liên quan; phân công các thành viên thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt. Trong những trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng sẽ ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra đột xuất để thực hiện nhiệm vụ;

  • Các thành viên được phân công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm tuân thủ pháp luật, đảm bảo chính xác thể hiện thái độ khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, lắng nghe nguyện vọng và phản ánh từ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên để kịp thời giải quyết và làm sáng tỏ các vấn đề được quan tâm;

  • Cá nhân, đơn vị được giao  nhiệm vụ thanh tra phải nghiên cứu kỹ các văn  bản để hướng dẫn các đơn vị thực hiện những nội dung công việc có liên quan. Theo dõi chặt chẽ công việc để kịp thời điều chỉnh, đôn đốc nhắc nhở các cá nhân, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

  • Kết luận của thanh tra sẽ được thông báo bằng văn bản trình Hiệu trưởng và gửi đến các phòng chức năng, đơn vị, cá nhân được thanh tra để chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Trên đây là kế hoạch thanh tra đào tạo năm học 2019-2020 đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Các tin khác