Biểu mẫu (HS-SV)

Các biểu mẫu thông thường dành cho Học sinh- Sinh viên

10:10 | 07/03/2019

Tải file các biểu mẫu dành cho HSSV sử dụng .doc

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

 

 

Kính gửi :  Hiệu trưởng trường .........................................................................................

Đồng kính gửi : Hiệu trưởng trường .................................................................................

 Tôi tên là : .............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh.................................................................................................

Nơi sinh : ..............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú :..............................................................................................................

Đối tượng tuyển sinh :...........................................................................................

Là học sinh (sinh viên) đang học năm thứ : ......................................; Lớp : ........................

Nghề.......................................................; Trình độ đào tạo : ........................................

Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến trường ;.......................................................

Với lý do :..............................................................................................................................

Kèm theo đơn xin chuyển trường có : ..................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG                                     Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

         TRƯỜNG ĐANG HỌC                                                TRƯỜNG TIẾP NHẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

 

1. Trường hợp hoàn trả 100 % học phí

 - Trước ngày bắt đầu học ( tính từ ngày sinh hoạt đầu khóa)

- Có giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hoặc lý do khách quan ( ốm đau, tai nạn..)

2. Trường hợp sau khi học một thời gian, học sinh – sinh viên muốn tạm dừng học tập hoặc thôi học  và xin rút học phí ,được qui định như sau :

Thời gian

Mức học phí hoàn trả

- 2 tuần đầu sau khi học

80 %

- Tuần thứ 3 đến tuần thứ 4

50 %

- Sau tuần thứ 4

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN  RÚT HỌC PHÍ

   

 

 Kính gửi :  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

 

Tôi tên là : .............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh : .........................................................................................................

Quê quán : .............................................................................................................................

................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú :..............................................................................................................

Là học sinh ( sinh viên) đang học tuần thứ :: ......................................; học kỳ :...................

Lớp : .......................; Nghề............................................Hệ đào tạo :.....................................

 

Nay tôi làm đơn này xin rút học phí học kỳ :.............................................................

Với lý do : .............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kèm theo đơn xin rút học phí có chứng từ kèm theo : ..........................................................

 

                                                                                   Phú Yên, ngày     tháng      năm 2019                                                                                                 

                                                                                   Người làm đơn

 

 

         

 

Ý kiến của phòng Đào tạo                                          Xác nhận của Khoa         

 

 

 

 

          Ý kiến của phòng Kế hoạch – Tài vụ                                 Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                

 

ĐƠN XIN  TẠM DỪNG HỌC TẬP

   

Kính gửi :  BGH trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Thông qua khoa : ................................................................................................................

Em tên là : .............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh :........................................................................................................

Mã HSSV : .................................... Lớp : .................................. ;

Nghề : ...........................................

Trình độ đào tạo : .................................................; Khoa :...................................................

Nay vì lý do :.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Nên em làm đơn này kính đề nghị ban giám hiệu xem xét giải quyết cho em được tạm dừng học tập kể từ ngày : ............./........../ 20....... đến ngày : ............./............./ 20......                                                                                                      

Em xin hứa thực hiện đầy đủ các qui định của trường về việc tạm dừng học tập.

( Nếu nghỉ vì bệnh phải kèm theo giấy xác nhận của cơ quan y tế )

                                                                                                           

Phú Yên,ngày       tháng      năm 2018                                                                                                

                                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN

        Ý KIẾN GIA ĐÌNH                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN ĐỊA PHƯƠNG                                                            Ý KIẾN CỦA KHOA

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI VỤ                                           Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                   

 

 

 

XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN  TIẾP TỤC  HỌC TẬP

   

 Kính gửi : BGH trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

Thông qua khoa : ................................................................................................................

Em tên là : .............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh...........................................................................................................

Mã SV : ....................................Lớp : .................................. ; Nghề : ..................................

Trình độ đào tạo :....................................... Khoa : ..............................................................

Nay vì lý do : .......................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kính đề nghị Ban giám hiệu cho phép em được tiếp tục học tập để hoàn thành các học phần còn lại. .                                                                                                        

Em xin hứa thực hiện đầy đủ các qui định của trường trong suốt thời gian theo học

                                                                              

                           

                                                                                 Phú Yên, ngày     tháng      năm  2018                                                                                                 

                                                                                  Người làm đơn

 

 

 

 

 

    Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO                                 Ý KIẾN CỦA KHOA                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                    XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN XIN  THÔI HỌC

   

 Kính gửi : BGH trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Thông qua khoa : .................................................................................................................

Em tên là : ..............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh............................................................................................................

Mã SV : ....................................Lớp : .................................. ; Nghề : ...................................

Trình độ đào tạo : ..........................................Khoa : ......................................................................

Nay vì lý do : .........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nên em làm đơn này Kính đề nghị Ban giám hiệu xem xét giải quyết  cho cho thôi  học tại trường kể từ ngày : .............../............/ 20..........................................................                                                                                                        

Em xin hứa thực hiện đầy đủ các qui định của trường về việc thôi học

 

                                                                              Phú Yên, ngày     tháng      năm  20......                                                                                                             

 Ý KIẾN GIA ĐÌNH                                                     NGƯỜI LÀM ĐƠN  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN ĐỊA PHƯƠNG                                                   Ý KIẾN CỦA KHOA

 

                                   

                  

 

 

 

  Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP

 

            Kính gửi:       - Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

                                    - Phòng Đào tạo

Tôi tên là:…………………………………….

Ngày sinh:………………………………………

Noi sinh : ………..………………………………………………

HSSV lớp :…………………………………… Khoá: …………………………………

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………… Email……………………………….......

Trong kỳ thi tốt nghiệp năm ……………………..…. Tôi chưa được công nhận tốt nghiệp với lý do : …………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Thầy (Cô) cho tôi được dự thi tốt nghiệp với khóa ……………………….. với các môn thi như sau :

            Môn 1 : …………………………………………………………………….

            Môn 2 : …………………………………………………………………….

            Môn 3 : …………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết thực hiện đúng theo qui chế thi, kiểm tra tốt nghiệp và xin nộp đầy đủ mọi chi phí liên quan theo qui định hiện hành./.

                                                                                    Phú Yên, ngày.... tháng ….năm 2019

                                                                                                NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

PHẦN THỰC HIỆN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO :

Kết quả thi môn  :………………………………… Điểm : …………….…(Bằng chữ :………)

Kết quả thi môn  :………………………………… Điểm : …………….…(Bằng chữ :………)

Kết quả thi môn  :………………………………… Điểm : …………….…(Bằng chữ :………)

Các Ghi chú khác : …………………………………………………………………………........

Phú Yên, ngày … tháng…. năm 2019

Trưởng Phòng Đào Tạo                                         Cán bộ tiếp nhận

       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

 

 

Kính gửi - BGH trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

       -  Phòng đào tạo

Tôi tên là : ...........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh..........................................................................................

Nơi sinh : ...................................................­...........................................................................

Hộ khẩu thường trú :..............................................................................................................

Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

Là học sinh (sinh viên) đang học năm thứ : ........................; Lớp : ...................................

Nghề................................................................; Trình độ đào tạo : ....................................

Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến lớp;................................................................

Với lý do :..................................................................................................

 

                                                                                           Phú Yên, ngày     tháng     năm 2018

 

            Ý KIẾN KHOA                                                               NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

            PHÒNG ĐÀO TẠO                                                  Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

 

Kính gửi :  Hội đồng thi tốt nghiệp văn hóa trường Cao đẳng nghề Phú Yên

Tôi tên là: ........................................ ………… Lớp:........... ……………

Nay tôi làm đơn xin phúc khảo môn thi:...........................

Kỳ thi : Tốt nghiệp văn hóa Trung cấp nghề năm 2013

Ngày thi:....... ……phòng thi:.... ……..Thi lần:…….Đạt điểm: …….

Lý do phúc khảo: ..................................................................................

……………………………………………………………………………..

Kính mong  Hội đồng thi tốt nghiệp nhà trường vui lòng chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

                                                                       Phú Yên, ngày       tháng       năm

                                                                                     Ng­ười làm đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

 

Kính gửi :  Hội đồng thi tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề Phú Yên

Tôi tên là: ........................................ ………… Lớp:........... ……………

Nay tôi làm đơn xin phúc khảo môn thi:...........................

Kỳ thi : Tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề năm 20….

Ngày thi:....... ……phòng thi:.... ……..Thi lần:…….Đạt điểm: …….

Lý do phúc khảo: ..................................................................................

……………………………………………………………………………..

Kính mong  Hội đồng thi tốt nghiệp nhà trường vui lòng chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

                                                                   Phú Yên, ngày       tháng       năm 2019

                                                                                      Ng­ười làm đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

ĐƠN XIN  CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

   

Kính gửi :  Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Em tên là : ..................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh :................................................................................................

Mã HSSV : .................................... Lớp : ..................................... ; Nghề : .........................

Trình độ đào tạo : ..............................................; Khoa :.................................................

Nay vì lý do :.........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Nên em làm đơn này kính đề nghị ban giám hiệu cấp cho em…….bản sao bằng tốt nghiệp…………………………….

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Nhà trường, em xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                            

    Phú Yên, ngày       tháng      năm 2019

   HIỆU TRƯỞNG                     PHÒNG ĐÀO TẠO                    NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

 

 


ĐƠN XIN  CHUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP

   

Kính gửi :  BGH trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Thông qua khoa : ................................................................................................................

Em tên là : .............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh :........................................................................................................

Mã SV : .................................... Lớp : .................................. ; Nghề : .................................

Trình độ đào tạo : .................................................; Khoa :...................................................

Nay vì lý do : ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nên em làm đơn này kính đề nghị ban giám hiệu xem xét giải quyết cho em được chuyển kết quả học tập các môn sau đây:

Số TT

Tên môn

Số tín chỉ

Số giờ

Điểm số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em xin hứa thực hiện đầy đủ các qui định của trường về việc chuyển kết quả học tập.

                                                                                                           

Phú Yên, Ngày       tháng      năm 2019                                                                                                

            Ý KIẾN CỦA KHOA                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

 

 

      Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

 

 


ĐƠN XIN HỌC TRẢ NỢ MÔN

   

Kính gửi :  Lãnh đạo khoa ……………………………

Em tên là : .............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh :........................................................................................................

Mã SV : .................................... Lớp : .................................. ; Nghề : .................................

Trình độ đào tạo : .................................................; Khoa :...................................................

Nay vì lý do : ......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Em xin đăng ký trả nợ các môn học sau đây:

Số TT

Tên môn

Số tín chỉ

Số giờ

Lớp đăng ký

học lại

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận, em chân thành cảm ơn./.

                                                                                                           

Phú Yên, ngày       tháng      năm 2019                                                                                                 

            Ý KIẾN CỦA KHOA                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

 

 

             

 

Các tin khác