THÔNG TIN

GIẤY BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT, THI NGÀY 24/11/2019

03:08 | 21/11/2019
Khi đi thi nhớ mang theo GIấy CMND hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh; nhớ mật khẩu và số báo danh để đăng nhập vào phần mềm dự thi trên máy tính
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  THIỀU NHẬT HOÀI
Sinh ngày: 26/10/2000 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: Lúc 06 giờ 45, ngày 24 tháng 11 năm 2019
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K8/2019
Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
Số báo danh: K0036 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 02 - Xuất 1 Mật khẩu: 239337
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  NGUYỄN LÊ THANH PHONG
Sinh ngày: 11/10/2000 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: Lúc 08 giờ 45, ngày 24 tháng 11 năm 2019
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K8/2019
Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
Số báo danh: K0066 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 01 - Xuất 2 Mật khẩu: 279299
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  NGUYỄN THÀNH PHƯỚC
Sinh ngày: 20/08/2000 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: Lúc 08 giờ 45, ngày 24 tháng 11 năm 2019
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K8/2019
Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
Số báo danh: K0068 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 01 - Xuất 2 Mật khẩu: 684151
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  NGUYỄN KIM THOA
Sinh ngày: 25/02/2002 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: Lúc 08 giờ 45, ngày 24 tháng 11 năm 2019
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K8/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0081 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 02 - Xuất 2 Mật khẩu: 411227
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  LÊ THỊ TRÚC
Sinh ngày: 15/08/2000 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: Lúc 08 giờ 45, ngày 24 tháng 11 năm 2019
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K8/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0092 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 02 - Xuất 2 Mật khẩu: 349538
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  TRÌNH MINH UYÊN
Sinh ngày: 12/09/2002 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: Lúc 08 giờ 45, ngày 24 tháng 11 năm 2019
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K8/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0100 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 02 - Xuất 2 Mật khẩu: 893599