Tin tức

Học phí đào tạo lái xe các loại

12:03 | 01/01/2019

BIỂU GIÁ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định 225/QĐ-CDN, ngày 14 tháng 5 năm 2018)

TT

HẠNG XE

HỌC PHÍ/HV/KHÓA (đồng)

1

B1

6.300.000

2

B2

6.900.000

3

C

9.200.000

4

Nâng hạng 1 bậc

3.850.000

5

Nâng hạng 2 bậc

5.500.000

6

Vận hành máy đào; máy xúc

8.000.000

7

Giám định nghề máy đào; máy xúc

4.000.000