Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu các lớp Công nghệ thông tin Khóa 19 (mới nhập học)

08:27 | 09/08/2019

THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT (HK1 - NH 2019-2020)
LỚP: TC LRMT 19 
Áp dụng từ ngày  12  tháng 8 năm 2019
Tháng Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Ngày 5-10/8 12-17/8 19-24/8 26-31/8 2-7/9 9-14/9 16-21/9 23-28/9 30/9-5/10 7-12/10 14-19/10 21-26/10 28/10-2/11 4-9/11 11-16/11 18-23/11 25-30/11 2-7/12 9-14/12 16-21/12
Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Thứ 2 Sáng LÝ 4H (32H), C.TRANG (P.203) Nghỉ Kỹ thuật điện tử(90h). T. Hồng (Xưởng Điện)- 3h
Chiều HÓA 4H (32H), C.TRÂM (P.203) Lắp ráp và cài đặt MT(105h). T. Thía (PM 2)
Thứ 3 Sáng Nghỉ Lập trình căn bản (60h). T. Trực (PM 3) - 4h                                                       Sinh hoạt chủ nhiệm. Nguyễn Hữu Trực
Chiều Tin Học 1 (45h). C. Tuyền (PM1)- 4h Nghỉ   Nghỉ
Thứ 4 Sáng

VĂN 4H (48H), C.TÂM (P.203)                                    

      Sinh hoạt chủ nhiệm. Nguyễn Hữu Trực

Kỹ thuật điện tử(90h). T. Hồng (Xưởng Điện)- 3h
Chiều TOÁN 4H (48H), C.KHUÊ (P.203)
Thứ 5 Sáng Nghỉ Lắp ráp và cài đặt MT(105h). T. Thía (PM 2)- 4h
Chiều Nghỉ Tin Học 1 (45h). C. Tuyền (PM1)- 4h Nghỉ
Thứ 6 Sáng Nghỉ Thể dục 30h Nghỉ
Chiều Nghỉ Kiến trúc máy tính (30h). T. Thía (PM2)- 4h Nghỉ Lắp ráp và cài đặt MT(105h). T. Thía (PM 2)  
Thứ 7 Sáng Nghỉ
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT (HK1 - NH 2019-2020)

LỚP: TC QTMMT 19 
Áp dụng từ ngày  12  tháng 8 năm 2019
Tháng Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Ngày 5-10/8 12-17/8 19-24/8 26-31/8 2-7/9 9-14/9 16-21/9 23-28/9 30/9-5/10 7-12/10 14-19/10 21-26/10 28/10-2/11 4-9/11 11-16/11 18-23/11 25-30/11 2-7/12 9-14/12 16-21/12
Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Thứ 2 Sáng

LÝ 4H (32H), C.TRANG (P.203          

            Sinh hoạt chủ nhiệm. Nguyễn Hữu Trực

Kiến trúc máy tính (30h). T. Thía (PM2)- 4h                                  Sinh hoạt chủ nhiệm. Nguyễn Hữu Trực
Nghỉ
Chiều

HÓA 4H (32H), C.TRÂM (P.203)

Nghỉ
Thứ 3 Sáng

Tin Học 1 (45h). C. Tuyền (PM1)- 4h

Lập trình căn bản (60h). T. Thía (PM 3) - 4h
Chiều Nghỉ
Thứ 4 Sáng

VĂN 4H (48H), C.TÂM (P.203)

Tin học văn phòng (60h). C. Tuyền (PM1)- 4h
Chiều

TOÁN 4H (48H), C.KHUÊ (P.203)

Tin học văn phòng (60h). C. Tuyền (PM1)- 4h Mạng máy tính            
Thứ 5 Sáng Nghỉ Tin Học 1 (45h). C. Tuyền (PM1)- 4h Nghỉ
Chiều Nghỉ Cơ sở dữ liệu (60h). T. Thía (PM 2)- 4h Nghỉ
Thứ 6 Sáng Nghỉ Thể dục 30h. T. Thiên Nghỉ
Chiều Nghỉ Mạng máy tính (75h). C. Tuyền (PM 1)- 4h
Thứ 7 Sáng Nghỉ
Chiều
Các tin khác