Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu lớp Sửa chữa máy tính và lớp Quản trị mạng MT- khóa 19

Thời khóa biểu các lớp Sửa chữa máy tính và các lớp Quản trị mạng Máy tính- khóa mới (khóa 19), học từ ngày 05/8/2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT (HK1 - NH 2019-2020)
LỚP: TC QTMMT 19 
Áp dụng từ ngày  5  tháng 8 năm 2019
Tháng Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Ngày 5-10/8 12-17/8 19-24/8 26-31/8 2-7/9 9-14/9 16-21/9 23-28/9 30/9-5/10 7-12/10 14-19/10 21-26/10 28/10-2/11 4-9/11 11-16/11 18-23/11 25-30/11 2-7/12 9-14/12 16-21/12
Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Thứ 2 Sáng LÝ 4H (32H), C.TRANG (P.203)           
                     Sinh hoạt chủ nhiệm. Nguyễn Hữu Trực
Kiến trúc máy tính (30h). T. Thía (PM2)- 4h       
Sinh hoạt chủ nhiệm. Nguyễn Hữu Trực
Nghỉ
Chiều HÓA 4H (32H), C.TRÂM (P.203) Nghỉ
Thứ 3 Sáng Tin Học 1 (45h). C. Tuyền (PM1)- 4h Lập trình căn bản (60h). T. Thía (PM 3) - 4h
Chiều Nghỉ
Thứ 4 Sáng VĂN 4H (48H), C.TÂM (P.203) Tin học văn phòng (60h). C. Tuyền (PM1)- 4h
Chiều TOÁN 4H (48H), C.KHUÊ (P.203) Tin học văn phòng (60h). C. Tuyền (PM1)- 4h Nghỉ
Thứ 5 Sáng   Tin Học 1 (45h). C. Tuyền (PM1)- 4h Nghỉ
Chiều Nghỉ Cơ sở dữ liệu (60h). T. Thía (PM 2)- 4h Nghỉ
Thứ 6 Sáng Nghỉ Thể dục 30h. T. Thiên Nghỉ
Chiều Mạng máy tính (75h). C. Tuyền (PM 1)- 4h Nghỉ
Thứ 7 Sáng Nghỉ
ChiềuTHỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT (HK1 - NH 2019-2020)

LỚP: TC LRMT 19 
Áp dụng từ ngày  5  tháng 8 năm 2019
Tháng Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Ngày 5-10/8 12-17/8 19-24/8 26-31/8 2-7/9 9-14/9 16-21/9 23-28/9 30/9-5/10 7-12/10 14-19/10 21-26/10 28/10-2/11 4-9/11 11-16/11 18-23/11 25-30/11 2-7/12 9-14/12 16-21/12
Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Thứ 2 Sáng LÝ 4H (32H), C.TRANG (P.203) Nghỉ Kỹ thuật điện tử(90h). T. Hồng (Xưởng Điện)- 3h
Chiều HÓA 4H (32H), C.TRÂM (P.203) Lắp ráp và cài đặt MT(105h). T. Thía (PM 2)
Thứ 3 Sáng Nghỉ

Lập trình căn bản (60h). T. Trực (PM 3) - 4h 

          Sinh hoạt chủ nhiệm. Nguyễn Hữu Trực

Chiều Tin Học 1 (45h). C. Tuyền (PM1)- 4h Nghỉ   Nghỉ
Thứ 4 Sáng VĂN 4H (48H), C.TÂM (P.203             
 Sinh hoạt chủ nhiệm. Nguyễn Hữu Trực
Kỹ thuật điện tử(90h). T. Hồng (Xưởng Điện)- 3h
Chiều TOÁN 4H (48H), C.KHUÊ (P.203)
Thứ 5 Sáng Nghỉ Lắp ráp và cài đặt MT(105h). T. Thía (PM 2)- 4h
Chiều Nghỉ Tin Học 1 (45h). C. Tuyền (PM1)- 4h Nghỉ
Thứ 6 Sáng Nghỉ Thể dục 30h Nghỉ
Chiều Kiến trúc máy tính (30h). T. Thía (PM2)- 4h Nghỉ Lắp ráp và cài đặt MT(105h). T. Thía (PM 2)  
Thứ 7 Sáng Nghỉ
Chiều.

Các tin khác