Thông báo chung

Thông báo làm giấy Ủy quyền Quyết toán thuế TNCN năm 2018

06:42 | 18/03/2019
Hạn chót nộp mẫu về Phòng Kế hoạch- tài vụ ngày 22/3/2017 để Phòng kịp tổng hợp và Quyết toán với cơ quan thuế

PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI VỤ

THÔNG BÁO

( V/v CBCNVC, GV làm giấy uỷ quyền Quyết toán thuế TNCN năm 2018 )

 

- Căn cứ vào hướng dẫn của Cục thuế Tỉnh Phú Yên V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2018;

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập Quyết toán thuế đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân chi trả thì tiến hành làm biểu Mẫu 04-2/TNCN-Giấy Uỷ quyền Quyết toán thuế TNCN năm 2018 (Theo mẫu đính kèm)

- Hạn chót nộp mẫu về Phòng Kế hoạch- tài vụ ngày 22/3/2017 để Phòng kịp tổng hợp và Quyết toán với cơ quan thuế.

- Mọi sự chậm trễ thì cá nhân CBCCGV phải tự đến cơ quan thuế để Quyết toán thuế TNCN năm 2018./


File mẫu đính kèm