Thông tin tuyển sinh

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp

01:12 | 03/03/2022

Tải file mẫu tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Năm: 2022

I. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên:

2. Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………

3. Giới tính:

Nam:

Nữ:

4. Trình độ văn hóa:

THCS:

THPT:

5. Trình độ chuyên môn:    Trung cấp:                     Cao đẳng:                 Đại học:

    Nghề:…………………………………………………

6. Email:…………………………………………………………………..

7. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………..

8. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………

9. Đối tượng ưu tiên (nếu có):…………………………………………….

II Thông tin đăng ký học

10. Tên ngành/nghề học:

- Ngành/nghề 1:…………………………..   Mã ngành/nghề:…………….....................

 Trình độ đào tạo:        + Cao đẳng     

            + Trung cấp không học chương trình GDTX cấp THPT       

            + Trung cấp học chương trình GDTX cấp THPT              

- Ngành/nghề 2:…………………………..   Mã ngành/nghề:…………….....................

 Trình độ đào tạo:        + Cao đẳng     

            + Trung cấp không học chương trình GDTX cấp THPT      

            + Trung cấp học chương trình GDTX cấp THPT              

             

Phú Yên, ngày … tháng … năm…..

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Tải file mẫu tại đây