Tin tức

10:38 | 13/04/2022

ĐOÀN KHỐI CQ, DN TỈNH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

***

Số: 06 -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Tuy Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024

-----

 

            - Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Kế hoạch số 85-KH/ĐTN, ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên về việc "Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027";

-Căn cứ Kế hoạch số 93-KH/ĐTN, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối "chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở",

Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024, với những nội dung sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Việc tổ chức Đại hội nhằm củng cố, phát triển toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường, tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong đoàn viên và sự quan tâm, chăm lo của toàn cấp uỷ Đảng, lãnh đạo Nhà trường đối với đoàn viên, thanh niên.

          - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên, nhằm tiếp tục tăng cường việc quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

          2. Yêu cầu

- Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024 phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng; phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; phải tổng kết, đánh giá, khẳng định, biểu dương sự đóng góp của đoàn viên thanh niên, của Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019 - 2022 và xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2022 - 2024.

            - Phải tạo sự đổi mới, đột phá trong nội dung và phương thức hoạt động Đoàn; đổi mới trong nhận thức, tác phong, phong cách làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và của Đoàn cấp trên.

          - Ban Chấp hành Đoàn trường do Đại hội bầu là những người tiêu biểu, xuất sắc, có trình độ, năng lực, tâm huyết, bảo đảm các tiêu chuẩn quy định; đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

- Đại hội phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và an toàn, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp và thực sự là ngày hội của tuổi trẻ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ TỔ CHỨC

          1. Thời gian: Ngày 15,16/04/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên.

(Địa chỉ: 276 Trường Chinh, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên)

III. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ

* Số lượng đại biểu: 88 đại biểu, trong đó:

1. Đại biểu chính thức: 72 đoàn viên (Chi Đoàn VC-NLĐ và 7 Liên chi đoàn các khoa, mỗi đơn vị có: 9 Đồng chí).

2. Đại biểu mời: 16 đại biểu

+ Đại diện Cấp uỷ Đảng (02)

+ Đại diện Lãnh đạo Nhà trường (02)

+ Đại diện Công đoàn Nhà trường (01)

+ Thường trực Đoàn Khối (02)

          + Đại diện các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Khối trường học (03)

+ Đại diện các tổ chức cơ sở Đoàn thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng Tỉnh Phú Yên (04)

          + Đại biểu Đoàn Thị trấn Hai Riêng (02)

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

          Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024 gồm có 4 nội dung chính như sau:

          - Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2022  và xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên nhiệm kỳ 2022-2024.

          - Bầu Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024.

          - Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

V. CÁC BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC CỦA ĐẠI HỘI  

1. Bộ phận điều hành Đại hội

          1.1 Đoàn Chủ tịch         : 03 đồng chí, có nhiệm vụ điều hành nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội.

          2.2 Ban Thư ký: 02 đồng chí, có nhiệm vụ ghi chép toàn bộ diễn biến đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội.

          2.4 Ban Kiểm phiếu: 05 đồng chí, có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc và cách tiến hành bầu cử; phát phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử; xem xét và báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội những trường hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử; lập biên bản bầu cử.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy, Lãnh đạo Nhà trường về các nội dung, Đại hội; Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt để tổ chức Đại hội đúng yêu cầu, đôn đốc Đoàn viên thanh niên tham gia.

- Xây dựng các đề án nhân sự Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024 và đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối.

- Triển khai kế hoạch và vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn trường.

2. Đoàn viên Nhà trường

- Phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn trường.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội.

Trên đây, là kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024. Ban Chấp hành Đoàn trường rất mong Đảng uỷ, BGH nhà trường và Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên xem xét, cho ý kiến chỉ đạo, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để Đại hội Đoàn trường đạt kết quả tốt./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (B/c);

- Đoàn khối CQ,DN (B/c);

- Đoàn viên (T/h);

- Lưu VPĐ.

Đảng ủy/BGH

(Đã duyệt)

 

 

ĐẶNG VĂN LÁI

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

TRẦN CÔNG HÒA

 

Các tin khác