Lịch thi

Giấy báo dự thi Chứng chỉ Công nghệ Thông tin - khóa thi ngày 04/8/2019

09:36 | 02/08/2019

            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  NGUYỄN THANH BÌNH Giới tính: Nam
Sinh ngày: 27-7-1998 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45, ngày 04 tháng 8 năm 2019
Tại: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ,TP. Tuy Hòa.
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K5/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0002 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 1 - Xuất 1 Mật khẩu: 178714
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  DƯƠNG DUY DANH Giới tính: Nam
Sinh ngày: 22-10-2000 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45, ngày 04 tháng 8 năm 2019
Tại: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ,TP. Tuy Hòa.
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K5/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0007 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 1 - Xuất 1 Mật khẩu: 793519
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  LÊ VĂN ĐỨC Giới tính: Nam
Sinh ngày: 11-10-2001 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45, ngày 04 tháng 8 năm 2019
Tại: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ,TP. Tuy Hòa.
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K5/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0011 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 1 - Xuất 1 Mật khẩu: 447362
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  NGUYỄN THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 02-02-2000 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45, ngày 04 tháng 8 năm 2019
Tại: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ,TP. Tuy Hòa.
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K5/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0029 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 1 - Xuất 1 Mật khẩu: 286793
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  HUỲNH THỊ THANH NGÂN Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 12-12-2000 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45, ngày 04 tháng 8 năm 2019
Tại: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ,TP. Tuy Hòa.
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K5/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0035 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 1 - Xuất 1 Mật khẩu: 458545
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  TRẦN THỊ MỸ QUYÊN Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 05-4-2000 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45, ngày 04 tháng 8 năm 2019
Tại: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ,TP. Tuy Hòa.
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K5/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0043 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 2 - Xuất 1 Mật khẩu: 716714
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  VÕ THỊ BÍCH TUYỀN Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 01-10-1999 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45, ngày 04 tháng 8 năm 2019
Tại: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ,TP. Tuy Hòa.
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K5/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0063 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 2 - Xuất 1 Mật khẩu: 696381
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  VÕ THỊ KIÊM YẾN Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 08/09/2001 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45, ngày 04 tháng 8 năm 2019
Tại: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ,TP. Tuy Hòa.
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K5/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0069 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 2 - Xuất 1 Mật khẩu: 529514
            GIẤY BÁO THI
Báo cho thí sinh:  CHÂU THỊ THANH TUYỀN Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 12/11/2003 Nơi sinh: Phú Yên
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45, ngày 04 tháng 8 năm 2019
Tại: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ,TP. Tuy Hòa.
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K5/2019
 Trình độ:Cơ bản-Mô đun cơ bản 1,2,3,4,5,6
 Số báo danh: K0072 Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 2 - Xuất 1 Mật khẩu: 756337
Các tin khác