THÔNG TIN THÔNG BÁO
Danh sách thi sính, địa điểm và số báo danh dự thi THPT quốc gia 2018
Cập nhật vào lúc: 2018-05-14 09:32:23
DANH SÁCH THI SINH DỰ THI
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Số báo danh Địa điểm thi Địa chỉ Thời gian và địa điểm tập trung
1 VŨ THỊ KIỀU ANH 28/02/2000 24300000013 39010038 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0424, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
2 TRẦN XUÂN CẢNH 10/05/2000 221448411 39010056 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0425, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
3 LÊ TRUNG DIỄN 19/06/2000 221435930 39010087 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0426, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
4 NGÔ NGỌC DỰ 10/10/2000 221474348 39010109 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0427, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
5 NGUYỄN TẤN ĐỜI 08/03/2000 221477864 39010133 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0428, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
6 NGUYỄN ĐỨC GIANG 30/06/1997 221429496 39010144 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0428, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
7 NGUYỄN HỮU GIANG 03/11/2000 221459128 39010145 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0428, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
8 ĐỖ VINH HIỂN 05/09/2000 221450226 39010173 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0429, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
9 TRẦN TRUNG HIẾU 15/12/1999 221491639 39010185 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0430, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
10 ĐỖ TẤN HÒA 29/10/2000 221500556 39010189 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0430, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
11 ĐẶNG NGỌC HOÀI 28/12/1998 221435745 39010193 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0430, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
12 TRẦN VĂN HOÀNG 05/08/1999 221479149 39010205 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0430, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
13 LÊ KHẮC HUY 20/04/1997 221460196 39010214 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0431, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
14 HUỲNH NHẤT LƯỢNG 13/08/1999 221433562 39010265 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0432, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
15 ĐẶNG NHẬT TÂN 01/02/1998 221477293 39010378 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0437, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
16 HỨA TẤN THÀNH 15/12/1999 221456716 39010388 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0437, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
17 LÊ ĐỨC TÍN 07/01/1997 221443340 39010425 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0438, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
18 TRƯƠNG MINH TÚ 08/08/1997 221438490 39010463 THCS Trần Quốc Toản Phường 4, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0440, Địa điểm THCS Trần Quốc Toản
19 LÊ TUẤN HỌC 20/10/1992 221280169 39010553 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0444, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
20 NGUYỄN THANH HUY 29/08/1994 221331593 39010565 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0444, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
21 NGUYỄN THÀNH HƯỞNG 25/10/2000 221450320 39010570 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0444, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
22 NGUYỄN THANH KIM 27/05/1999 221433868 39010579 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0445, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
23 LƯU NIÊN KỶ 19/03/2000 221500276 39010580 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0445, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
24 ĐỖ THỊ THẢO LAN 26/06/2000 221498210 39010583 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0445, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
25 HỒ THỊ TRÚC LINH 26/09/1994 221359894 39010594 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0445, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
26 VÕ HOÀI LINH 20/05/2000 221463563 39010597 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0445, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
27 VÕ THĂNG LONG 09/05/1993 221324420 39010602 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0446, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
28 HỒ VĂN LỘC 10/06/1999 221500712 39010603 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0446, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
29 PHẠM THÀNH LUÂN 15/06/2000 221492269 39010607 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0446, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
30 VÕ THÀNH LUÂN 02/06/2000 221516488 39010609 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0446, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
31 NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN 14/08/1998 241735970 39010631 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0447, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
32 PHẠM NHẬT PHÀM 24/10/2000 221506256 39010644 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0447, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
33 HUỲNH THANH PHONG 30/06/2000 221502154 39010647 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0448, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
34 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 10/01/2000 221516536 39010656 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0448, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
35 LÊ PHƯỚC TÀI 01/03/1999 221466999 39010676 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0449, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
36 PHAN ĐỨC TÀI 26/12/1999 221441343 39010677 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0449, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
37 HỒ TRỌNG TẤN 10/07/2000 221471385 39010687 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0449, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
38 NGUYỄN HỮU THẮNG 29/07/1999 221516992 39010698 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0450, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
39 NGUYỄN QUỐC THẮNG 20/02/2000 221481618 39010699 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0450, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
40 LIỄU MẠNH THÂN 02/02/1999 221446143 39010700 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0450, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
41 TRƯƠNG TẤN THIÊN 25/03/1995 221405996 39010707 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0450, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
42 PHÙNG ÁI THUẬN 28/08/1997 221406832 39010717 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0450, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
43 ĐỖ THỊ THANH THÚY 18/03/2000 221459249 39010720 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0451, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
44 VÕ NGỌC THƯỜNG 10/10/1998 221474097 39010724 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0451, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
45 ĐỖ TÚ MAI TIÊN 23/07/2000 221489579 39010725 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0451, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
46 PHẠM GIA TIÊN 06/01/2000 221471334 39010727 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0451, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
47 TRẦN QUỐC TIÊN 06/09/2000 221449638 39010728 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0451, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
48 HOÀNG KIM TIẾN 19/01/1999 221457034 39010732 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0451, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
49 PHAN THỊ BẢO TRÂM 11/12/2000 221516487 39010747 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0452, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
50 NGUYỄN VĂN TRÍ 09/10/1999 221470044 39010749 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0452, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
51 TRẦN THỊ TUYẾT TRINH 03/08/2000 221516605 39010750 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0452, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
52 NGUYỄN THẾ TRUNG 10/05/1995 221344686 39010753 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0452, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
53 LÊ VĂN TUẤN 25/04/2000 221500265 39010763 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0452, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
54 PHÙ THỊ ÁI UYÊN 03/09/2000 221496211 39010769 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0453, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
55 NGÔ THẾ VINH 07/11/2000 221487477 39010778 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0453, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
56 LÊ THANH VŨ 12/04/2000 221456961 39010780 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0453, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
57 VÕ THANH VŨ 19/12/1997 221432850 39010782 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0453, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
58 VÕ THỊ THANH XUÂN 13/01/2000 221487009 39010784 THPT Lương Văn Chánh Phường 7, Tp. Tuy Hòa 14 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2018 tại Phòng thi 0453, Địa điểm THPT Lương Văn Chánh
1  KH số 20/KH-CĐN về việc tổ chức lễ Khai giảng năm học 2018-2019[0000-00-00 00:00:00]
1  TB chào hàng cạnh tranh May đồng phục, sc máy photocopy, áp-tô-mát 75A, in phôi thẻ HSSV[0000-00-00 00:00:00]
2  Thông báo chào hàng cạnh tranh làm đồng sơn xe ô tô[0000-00-00 00:00:00]
3  KH số 20/KH-CĐN về việc tổ chức lễ Khai giảng năm học 2018-2019[0000-00-00 00:00:00]
4  Thông báo (lần 2) Nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019.[0000-00-00 00:00:00]
5  TB Khai giảng các lớp chứng chỉ tin học (thực hiện trước khi tốt nghiệp ra trường)[0000-00-00 00:00:00]
6  Thành lập Ban tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019[0000-00-00 00:00:00]
7  Thông báo nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019[0000-00-00 00:00:00]
8  TB lịch thi chứng chỉ tin học[0000-00-00 00:00:00]
9  Kế hoạch số 19, bồi dưỡng chính trị hè (mời Ban tuyên giáo làm BC viên)[0000-00-00 00:00:00]
10  KH: 18 sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV các lớp khóa 18[0000-00-00 00:00:00]
11  TB số 117: V/v thực hiện thử nghiệm cổng thông tin điện tử và trang website mới của Trường[0000-00-00 00:00:00]
12  Kế hoạch số 17: bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên[0000-00-00 00:00:00]
13  TB số 112, mở lớp học tiếng Hàn, tiếng Nhật[0000-00-00 00:00:00]
14  Danh sách công nhận tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng năm 2018[0000-00-00 00:00:00]
15  Tổng hợp xét thi đua Q4 và năm học 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
16  HD 01-CĐN đánh giá xếp loại CBVC-NLĐ năm 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
17  DS học sinh tốt nghiệp văn hóa phổ thông 12/12 (THPT) năm 2018[0000-00-00 00:00:00]
18  TB 105: v/v tuyển sinh cán bộ đi ĐT thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2019[0000-00-00 00:00:00]
19  TB 108: thông báo v/v góp ý dự thảo - quy chế Tổ chức và hoạt động của trường CĐN PY (mới 15/8/2018)[0000-00-00 00:00:00]
20  TB mời các thí sinh đến nhận chứng chỉ Công nghệ Thông tin[0000-00-00 00:00:00]
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537