THÔNG TIN THÔNG BÁO
KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ CNTT, KHÓA THI NGÀY 06/5/2018
Cập nhật vào lúc: 2018-05-10 17:03:29
Kết quả thi chứng chỉ CNTT cơ bản, khóa thi ngày 06/5/2018.
STT             Họ tên Năm sinh Giới tính Nơi sinh
1 LÊ NHẬT AN 29-01-1998 Nam Phú Yên
2 NGUYỄN THỤY HẢI  BÌNH 07-06-1994 Nữ Phú Yên
3 NGUYỄN SANH CHÂU 09-10-1993 Nam Phú Yên
4 HVING H CHEM 04-06-1997 Nữ