THÔNG TIN THÔNG BÁO
KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, KHÓA THI NGÀY 04/02/2018
Cập nhật vào lúc: 2018-03-15 16:02:51
Các thí sinh có kết quả thi đạt, kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân, nếu có sai lệnh thông tin, đề nghị thí sinh đến VP Trung tâm NNTH để điều chỉnh hoặc gọi ĐT 0914154747 để kịp thời kiểm tra- sửa chữa trước khi in chứng chỉ, hạn cuối nhận thông tin điều chỉnh ngày 21/3/2018.
   
LỚP TIẾNG ANH, TRÌNH ĐỘ A
TT HỌ  VÀ       TÊN Năm sinh Giới tính Nơi sinh Điểm Viết Điểm Nghe Điểm Nói Tổng điểm Điểm TB Xếp loại Ghi chú
1 LÊ PHÚ  ÂN 13-12-2001 Nam Phú Yên 5,0 5,0 5,0 15,0 5,0 TB K6
2 TRẦN NGỌC ẨN 10.12.2001 Nam Phú Yên 4,0 5,0 3,0 12,0 4,0 Hỏng  
3 LƯU QUỐC BẢO 17-10-1998 Nam Đắk Lắk 5,0 7,0 5,0 17,0 5,7 TB  
4 NGUYỄN THANH BÌNH 27-7-1998 Nam Phú Yên 8,0 7,5 6,0 21,5 7,2 Khá  
5 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 8-10-1998 Nam Phú Yên 7,0 7,0 5,0 19,0 6,3 TB  
6 NGUYỄN THÀNH CHÁNH 17-11-1995 Nam Phú Yên 6,0 7,0 3,5 16,5 5,5 TB  
7 LÊ HUY CHUNG 3-7-1998 Nam Phú Yên 3,5 7,5 4,0 15,0 5,0 TB  
8 NGUYỄN ANH DANH 19.03.1999 Nam Phú Yên 3,5 5,0 5,0 13,5 4,5 Hỏng  
9 PHAN HOÀNG TRƯỜNG DUY 18-10-2001 Nam Phú Yên 5,0 7,0 5,0 17,0 5,7 TB  
10 NGUYỄN VĂN ĐẠT 25-9-1997 Nam Phú Yên 5,0 7,5 6,0 18,5 6,2 TB  
11 TRẦN Y ĐƯỢC 19-5-1999 Nam Phú Yên 5,0 6,5 5,0 16,5 5,5 TB  
12 HUỲNH TẤN ĐƯỢC 20-7-1994 Nam Phú Yên 6,0 7,0 6,0 19,0 6,3 TB  
13 NGUYỄN VĂN  19-12-1998 Nam Phú Yên 6,5 7,0 4,0 17,5 5,8 TB  
14 LÊ TẤN  HẢI 05-11-2000 Nữ Phú Yên 5,0 5,0 5,0 15,0 5,0 TB K6
15 NGUYỄN VĂN  HẢO 6-12-1998 Nam Phú Yên 5,0 7,0 8,0 20,0 6,7 TB  
16 TRẦN NGỌC HẬU 20-9-1997 Nam Phú Yên 5,0 7,0 4,0 16,0 5,3 TB  
17 NGUYỄN VĂN HIỆP 19-12-2000 Nam Phú Yên 5,0 7,0 5,0 17,0 5,7 TB  
18 NGUYỄN XUÂN HIẾU 8-11-1999 Nam Phú Yên 4,5 7,5 5,0 17,0 5,7 TB  
19 BÙI VĂN HỘI 8-12-2001 Nam Phú Yên 5,0 7,0 4,0 16,0 5,3 TB  
20 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 30-12-2001 Nữ Phú Yên 5,5 7,0 6,0 18,5 6,2 TB  
21 VÕ THỊ BÍCH HỢP 20-12-2001 Nữ Phú Yên 5,5 7,0 6,0 18,5 6,2 TB  
22 LÊ KHẮC HUY 20.04.1997 Nam Phú Yên 6,0 5,0 4,0 15,0 5,0 TB K6
23 NGUYỄN HOÀNG HƯNG 6-10-2000 Nam Phú Yên 5,0 6,5 4,0 15,5 5,2 TB  
24 LÊ TẤN  HỮU 26-9-1996 Nam Phú Yên 5,0 7,5 6,0 18,5 6,2 TB  
25 HUỲNH ĐỨC 26-9-1996 Nam Phú Yên 4,5 7,5 5,0 17,0 5,7 TB  
26 ĐỖ MINH KỶ 18-1-2001 Nam Phú Yên 6,0 7,0 6,0 19,0 6,3 TB  
27 NGUYỄN VĂN KHÊ 6-7-1996 Nam Phú Yên 7,0 7,0 5,0 19,0 6,3 TB  
28 PHẠM MINH KHOA 8-8-1997 Nam Phú Yên 5,0 7,5 7,0 19,5 6,5 TB  
29 TRẦN TỊNH KHOA 23.6.1998 Nam Phú Yên 5,0 6,0 5,0 16,0 5,3 TB K6
30 NGUYỄN NGỌC KHOAN 08.03.2001 Nam Phú Yên 5,0 7,5 4,0 16,5 5,5 TB K6
31 LÊ THANH LONG 8-4-1997 Nam Phú Yên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
32 NGUYỄN TẤN LỢI 04.07.2001 Nam Phú Yên 6,0 5,0 5,0 16,0 5,3 TB K6
33 PHAN TRƯƠNG ĐỨC  LƯƠNG 18-6-2000 Nam Phú Yên 5,0 7,0 5,0 17,0 5,7 TB  
34 TĂNG NGỌC  MINH 17.05.2001 Nam Phú Yên 4,0 6,0 5,5 15,5 5,2 TB K6
35 NGUYỄN THẾ NAM 7-1-1998 Nam Phú Yên 3,5 6,5 3,0 13,0 4,3 Hỏng  
36 HUỲNH VĂN NAM 17.03.2001 Nam Phú Yên 4,0 5,5 5,5 15,0 5,0 TB K6
37 HỒ MINH NAM 15-9-2000 Nam Phú Yên 5,0 7,5 8,5 21,0 7,0 TB  
38 PHAN HỮU NGHĨA 18-7-2001 Nam Phú Yên 5,0 6,5 3,5 15,0 5,0 TB  
39 TRƯƠNG QUYẾT NGUYÊN 27-2-2001 Nam Phú Yên 4,0 7,0 3,0 14,0 4,7 Hỏng  
40 NGUYỄN HOÀI PHONG 8-6-2001 Nam Phú Yên 5,0 7,0 6,0 18,0 6,0 TB  
41 VÕ TẤN PHONG 7-10-1998 Nam Phú Yên 5,0 7,0 5,0 17,0 5,7 TB  
42 NGÔ ANH PHỤNG 10-2-2001 Nam Phú Yên 6,0 7,0 7,0 20,0 6,7 TB  
43 TRẦN QUỐC PHƯƠNG 12-2-2000 Nam Phú Yên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
44 HUỲNH THỊ PHƯƠNG 31-3-2001 Nữ Phú Yên 5,5 6,5 5,0 17,0 5,7 TB  
45 CAO VĂN QUANG 18-12-1997 Nam Phú Yên 6,0 7,0 7,0 20,0 6,7 TB  
46 TRẦN HỮU QUÝ 10-8-1998 Nam Phú Yên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
47 NGUYỄN VĂN  SƠN 14-6-1997 Nam Phú Yên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
48 NGUYỄN THÁI SƠN 16-3-1998 Nam Phú Yên 6,0 7,0 5,0 18,0 6,0 TB  
49 TRẦN VĂN TÂY 21-11-1997 Nam Phú Yên 5,0 7,0 5,0 17,0 5,7 TB  
50 PHẠM VĂN  TÍN 11-10-1998 Nam Phú Yên 5,0 7,0 7,0 19,0 6,3 TB  
51 NGUYỄN HỮU TOÀN 15-11-1989 Nam Phú Yên 5,5 6,5 8,0 20,0 6,7 TB  
52 ĐẶNG HUỲNH PHI TOÀN 22-10-2000 Nam Phú Yên 5,0 7,0 4,0 16,0 5,3 TB  
53 LÊ ĐỨC TOẢN 6-3-2000 Nam Phú Yên 4,5 7,0 5,0 16,5 5,5 TB  
54 PHAN  TỚI 2-3-2001 Nam Phú Yên 5,0 6,0 6,0 17,0 5,7 TB  
55 LÊ PHẠM MINH TUẤN 20-4-1997 Nam Phú Yên 5,0 7,0 5,0 17,0 5,7 TB  
56 VÕ THANH TÙNG 11.01.2001 Nam Phú Yên 5,5 6,0 5,0 16,5 5,5 TB K6
57 LÝ NGỌC THẠNH 10-7-1998 Nam Phú Yên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
58 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 1-3-2001 Nam Phú Yên 5,0 7,0 4,0 16,0 5,3 TB  
59 VÕ THỊ NGỌC THI 24-11-1999 Nữ Phú Yên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
60 ĐINH CHÍ THIỆN 30-9-1998 Nam Phú Yên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
61 NGUYỄN TRUNG THỊNH 17-10-2001 Nam Phú Yên 4,5 7,0 8,0 19,5 6,5 TB  
62 NGUYỄN DUY THỊNH 26-4-2000 Nam Phú Yên 5,5 7,0 6,0 18,5 6,2 TB  
63 NGÔ DƯƠNG THANH HẠT THỦY 27-4-2001 Nam Phú Yên 5,0 7,0 4,0 16,0 5,3 TB  
64 LƯU TRỊNH  TRÂN 21-4-1998 Nam Phú Yên 5,5 7,0 6,0 18,5 6,2 TB  
65 ĐỖ ĐOÀN VĂN 18-4-1997 Nam Gia Lai 5,0 7,0 7,0 19,0 6,3 TB  
66 KPĂ Y VÂNG 21-3-1997 Nam Phú Yên 5,0 7,0 6,0 18,0 6,0 TB  
67 NGUYỄN ĐỨC VINH 6-9-1996 Nam Phú Yên 5,5 6,5 8,0 20,0 6,7 TB  
LỚP TIẾNG ANH, TRÌNH ĐỘ B
TT HỌ  VÀ       TÊN Năm sinh Giới tính Nơi sinh Điểm Viết Điểm Nghe Điểm Nói Tổng điểm Điểm TB Xếp loại Ghi chú
1 SO THỊ BỦM 2-8-1997 Nữ Phú Yên 6,0 6,5 6,0 18,5 6,2 TB  
2 TRẦN THỊ THU 1-6-1997 Nữ Phú Yên 7,0 8,0 6,5 21,5 7,2 Khá  
3 TRẦN THỊ  HẠNH 1-12-1997 Nữ Phú Yên 6,0 7,0 7,0 20,0 6,7 TB  
4 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 8-4-1996 Nữ Phú Yên 7,0 7,0 5,5 19,5 6,5 TB  
5 PHẠM THỊ HẬU 11-5-2001 Nữ Phú Yên 7,0 8,0 5,0 20,0 6,7 TB  
6 HUỲNH THỊ HIỀN 20-6-2001 Nữ Phú Yên 6,5 8,0 6,5 21,0 7,0 Khá  
7 TRỊNH THỊ MỸ HIỆP 12-5-1997 Nữ Phú Yên 6,0 8,0 7,0 21,0 7,0 Khá  
8 HUỲNH THỊ HỒNG 20-3-1997 Nữ Quảng Ngãi 7,0 8,0 6,5 21,5 7,2 Khá  
9 VÕ THỊ THANH HUYỀN 1-8-1997 Nữ Phú Yên 5,0 8,0 5,0 18,0 6,0 TB  
10 LÊ THỊ THU HƯƠNG 27-6-1997 Nữ Quảng Ngãi 6,0 8,0 6,5 20,5 6,8 TB  
11 LÊ KHA KHƯƠNG 26-10-1998 Nam Phú Yên 6,5 8,0 6,0 20,5 6,8 TB  
12 NGUYỄN THỊ  1-3-1997 Nữ Phú Yên 7,0 8,0 5,0 20,0 6,7 TB  
13 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 16-12-1997 Nữ Phú Yên 7,0 8,0 5,5 20,5 6,8 TB  
14 LÊ THỊ SANH LỢI 3-2-1975 Nữ Phú Yên 6,0 7,0 5,0 18,0 6,0 TB  
15 PHẠM THỊ HỒNG  LỢI 2-11-2001 Nữ Phú Yên 5,0 7,0 4,0 16,0 5,3 TB  
16 ĐINH THỊ KIM LUYẾN 22-2-1997 Nữ Phú Yên 6,5 8,0 5,0 19,5 6,5 TB  
17 NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN 1-11-1997 Nữ Phú Yên 6,0 8,0 6,5 20,5 6,8 TB  
18 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 6-2-1997 Nữ Phú Yên 7,0 8,0 6,0 21,0 7,0 Khá  
19 NGUYỄN THANH  MY 28-12-1998 Nữ Phú Yên 5,0 8,0 8,0 21,0 7,0 TB  
20 TRƯƠNG THỊ KIỀU MY 11-8-1997 Nữ Phú Yên 7,0 8,0 7,0 22,0 7,3 Khá  
21 LÊ THỊ BÍCH NGA 28-2-1997 Nữ Phú Yên 3,0 8,0 5,0 16,0 5,3 TB  
22 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 13-12-1996 Nữ Gia Lai 5,5 8,0 4,0 17,5 5,8 TB  
23 BÙI THỊ CHUNG NHANH 29-8-1998 Nữ Phú Yên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
24 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN 20-11-1998 Nữ Phú Yên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
25 TRÀ THỊ HỒNG NHUNG 16-8-2000 Nữ Phú Yên 6,0 5,5 4,0 15,5 5,2 TB  
26 NGUYỄN TRẦN KHÁNH  PHONG 2-5-1998 Nam Phú Yên 5,5 7,0 9,0 21,5 7,2 TB  
27 LÊ HIẾU PHƯƠNG 18-11-1996 Nữ Phú Yên 6,0 7,5 5,0 18,5 6,2 TB  
28 NGUYỄN HUỲNH ĐAN PHƯƠNG 7-4-1998 Nữ Phú Yên 5,0 5,5 8,0 18,5 6,2 TB  
29 NGUYỄN THỊ  QUY 5-7-1997 Nữ Phú Yên 6,5 7,0 6,5 20,0 6,7 TB  
30 VÕ XUÂN  QUYÊN 9-2-1997 Nữ Phú Yên 6,0 7,5 6,5 20,0 6,7 TB  
31 VÕ THỊ  SANG 10-7-1998 Nữ Phú Yên 5,0 7,0 5,5 17,5 5,8 TB  
32 NGUYỄN ĐÌNH SÁNG 1-5-2000 Nam Phú Yên 7,0 9,5 7,0 23,5 7,8 Khá  
33 HUỲNH QUỐC TOÀN 16-2-1998 Nam Lâm Đồng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
34 BÙI THẠCH THẢO 9-7-1997 Nữ Phú Yên 6,0 8,5 6,0 20,5 6,8 TB  
35 CAO HỒNG THỊ THU THẢO 24-6-1996 Nữ Phú Yên 6,0 7,5 5,0 18,5 6,2 TB  
36 HUỲNH NHƯ THẢO 8-1-1997 Nữ Phú Yên 6,5 8,0 6,5 21,0 7,0 Khá  
37 DƯƠNG THỊ HỒNG THI 24-7-1997 Nữ Quảng Ngãi 6,0 7,5 5,0 18,5 6,2 TB  
38 TRẦN THỊ KIM THOA 6-5-1997 Nữ Phú Yên 6,0 8,5 6,0 20,5 6,8 TB  
39 NGUYỄN THỊ HOÀNG THƠ 20-12-1997 Nữ Bình Định 5,5 8,5 6,0 20,0 6,7 TB  
40 TRẦN THỊ NHƯ THỦY 1-1-1997 Nữ Bình Định 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
41 ĐỖ THỊ KIM THÚY 28-2-1997 Nữ Phú Yên 7,0 7,5 6,0 20,5 6,8 TB  
42 NGUYỄN THỊ TRANG 30-10-1996 Nữ Gia Lai 7,0 8,0 6,0 21,0 7,0 Khá  
43 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 11-10-1997 Nữ Bình Định 7,0 8,5 5,5 21,0 7,0 TB  
44 VÕ THỊ KIM TRANG 4-4-1997 Nữ Phú Yên 6,0 8,0 5,5 19,5 6,5 TB  
45 DƯƠNG THỊ TRÍ 17-1-1997 Nữ Phú Yên 7,0 8,0 7,0 22,0 7,3 Khá  
46 ĐOÀN THỊ MAI TRINH 24-4-1997 Nữ Phú Yên 6,5 8,5 6,0 21,0 7,0 Khá  
47 NGUYỄN LÊ XUÂN TRUYỀN 12-10-1998 Nữ Phú Yên 5,0 7,5 6,0 18,5 6,2 TB  
48 TRẦN THÙY VƯƠNG 30-7-1996 Nữ Phú Yên 7,0 8,0 7,0 22,0 7,3 Khá  
49 NGUYỄN NHƯ  Ý 2-2-1998 Nam Phú Yên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hỏng  
1  Thông báo lịch cắt điện để sửa chữa[2018-04-24 14:18:04]
2  Danh sách Không đủ điều kiện dự thi văn hóa[2018-04-24 14:08:32]
3  Danh sách đủ điều kiện dự thi văn hóa[2018-04-24 14:03:48]
4  Thông báo công tác tuần 16 và KH tuần 17- 2018[2018-04-23 16:40:34]
5  CV 48 -CĐN đăng ký VC dự thi thăng hạng VCHC [2018-04-20 10:53:29]
6  Thông tin thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2018 (cập nhật Lần 2)[2018-04-18 16:14:19]
7  LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO QUY CHUẨN QUỐC GIA[2018-04-17 14:49:06]
1  CV 42- CĐN thông báo kết luận Hiệu trưởng họp giao ban 16-4-2018[2018-04-16 17:02:09]
2  Nộp học phí, học kỳ II năm học 2017-2018[2018-04-12 10:56:52]
3  Kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc (ngày 06/4/2018) với trường CĐN PY[2018-04-11 16:18:11]
4  Phòng Kế hoạch Tài vụ thông báo về việc nhận học bổng[2018-04-11 14:18:59]
5  TB số 40, kết luận của HT tại họp giao ban ngày 02/4/2018[2018-04-04 09:52:04]
6  TB 39-CĐN ngày 03-4-2018 đóng góp quỹ vì người nghèo[2018-04-03 16:47:20]
7  Thông báo bán thanh lý tài sản[2018-03-29 08:24:40]
8  TB đăng ký làm thẻ Viên chức- Giáo viên[2018-03-29 08:08:38]
9  TB nộp và xét kết quả thi đua quý 2 năm học 2017-2018[2018-03-29 08:06:17]
10  Quyết định Trao học bổng khuyến khích học nghề HK1, năm học 2017-2018[2018-03-27 16:39:11]
11  Thông báo kết luận họp giao ban tuần 12[2018-03-23 14:50:00]
12  TB về việc thanh lý tài sản, CCDC[2018-03-22 17:31:50]
13  TB v/v CBCCVC, GV làm giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017[2018-03-16 15:07:39]
14  Thông báo xét nâng lương Q1.2018[2018-03-16 15:04:37]
15  KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, KHÓA THI NGÀY 04/02/2018[2018-03-15 16:02:51]
16  Thời khóa biểu Khoa KTDL áp dụng từ ngày 19/3/2018[2018-03-15 14:48:21]
17  TB ý kiến kết luận họp giao ban Tuần 11[2018-03-15 14:46:08]
18  TB ý kiến kết luận họp giao ban Tuần 10[2018-03-15 14:45:38]
19  TB bổ sung lý lịch và văn bằng chứng chỉ năm 2018[2018-03-15 14:44:24]
20  Kế hoạch về việc phát động phong trào tết trồng cây nhớ ơn Bác[2018-03-15 14:42:41]
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537