THÔNG TIN THÔNG BÁO
DANH SÁCH NIÊM YẾT THÍ SINH DỰ KIỂM TRA TIẾNG ANH
Cập nhật vào lúc: 2018-01-31 17:01:19

DANH SÁCH NIÊM YẾT THÍ SINH DỰ  KIỂM TRA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B
KHÓA THI NGÀY 04/02/2018

TT Số BD HỌ và TÊN NĂM
SINH
Giới Nơi sinh Dự thi Bảo lưu môn Phòng thi
tính
1 A01 LÊ PHÚ  ÂN 13-12-2001 Nam Phú Yên AV A Viết, Nghe P.205
2 A02 TRẦN NGỌC ẨN 10.12.2001 Nam Phú Yên AV A Nghe P.205
3 A03 LƯU QUỐC BẢO 17-10-1998 Nam Đắk Lắk AV A   P.205
4 A04 NGUYỄN THANH BÌNH 27-7-1998 Nam Phú Yên AV A   P.205
5 A05 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 8-10-1998 Nam Phú Yên AV A   P.205
6 A06 NGUYỄN THÀNH CHÁNH 17-11-1995 Nam Phú Yên AV A   P.205
7 A07 LÊ HUY CHUNG 3-7-1998 Nam Phú Yên AV A   P.205
8 A08 NGUYỄN ANH DANH 19.03.1999 Nam Phú Yên AV A Nghe, Vấn đáp P.205
9 A09 PHAN HOÀNG TRƯỜNG DUY 18-10-2001 Nam Phú Yên AV A   P.205
10 A10 NGUYỄN VĂN ĐẠT 25-9-1997 Nam Phú Yên AV A   P.205
11 A11 TRẦN Y ĐƯỢC 19-5-1999 Nam Phú Yên AV A   P.205
12 A12 HUỲNH TẤN ĐƯỢC 20-7-1994 Nam Phú Yên AV A   P.205
13 A13 NGUYỄN VĂN  19-12-1998 Nam Phú Yên AV A   P.205
14 A14 LÊ TẤN  HẢI 05-11-2000 Nữ Phú Yên AV A Viết, Nghe P.205
15 A15 NGUYỄN VĂN  HẢO 6-12-1998 Nam Phú Yên AV A   P.205
16 A16 TRẦN NGỌC HẬU 20-9-1997 Nam Phú Yên AV A   P.205
17 A17 NGUYỄN VĂN HIỆP 19-12-2000 Nam Phú Yên AV A   P.205
18 A18 NGUYỄN XUÂN HIẾU 8-11-1999 Nam Phú Yên AV A   P.205
19 A19 BÙI VĂN HỘI 8-12-2001 Nam Phú Yên AV A   P.205
20 A20 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 30-12-2001 Nữ Phú Yên AV A   P.205
21 A21 VÕ THỊ BÍCH HỢP 20-12-2001 Nữ Phú Yên AV A   P.205
22 A22 LÊ KHẮC HUY 20.04.1997 Nam Phú Yên AV A Viết, Nghe P.205
23 A23 NGUYỄN HOÀNG HƯNG 6-10-2000 Nam Phú Yên AV A   P.205
24 A24 LÊ TẤN  HỮU 26-9-1996 Nam Phú Yên AV A   P.205
25 A25 HUỲNH ĐỨC 26-9-1996 Nam Phú Yên AV A   P.205
26 A26 ĐỖ MINH KỶ 18-1-2001 Nam Phú Yên AV A   P.205
27 A27 NGUYỄN VĂN KHÊ 6-7-1996 Nam Phú Yên AV A   P.205
28 A28 PHẠM MINH KHOA 8-8-1997 Nam Phú Yên AV A   P.205
29 A29 TRẦN TỊNH KHOA 23.6.1998 Nam Phú Yên AV A Nghe, Vấn đáp P.205
30 A30 NGUYỄN NGỌC KHOAN 08.03.2001 Nam Phú Yên AV A   P.205
31 A31 LÊ THANH LONG 8-4-1997 Nam Phú Yên AV A   P.205
32 A32 NGUYỄN TẤN LỢI 04.07.2001 Nam Phú Yên AV A Nghe, Vấn đáp P.205
33 A33 PHAN TRƯƠNG ĐỨC  LƯƠNG 18-6-2000 Nam Phú Yên AV A   P.205
34 A34 TĂNG NGỌC  MINH 17.05.2001 Nam Phú Yên AV A Nghe, Vấn đáp P.205
35 A35 HỒ MINH NAM 15-9-2000 Nam Phú Yên AV A   P.205
36 A36 NGUYỄN THẾ NAM 7-1-1998 Nam Phú Yên AV A   P.207
37 A37 HUỲNH VĂN NAM 17.03.2001 Nam Phú Yên AV A Nghe, Vấn đáp P.207
38 A38 PHAN HỮU NGHĨA 18-7-2001 Nam Phú Yên AV A   P.207
39 A39 TRƯƠNG QUYẾT NGUYÊN 27-2-2001 Nam Phú Yên AV A   P.207
40 A40 NGUYỄN HOÀI PHONG 8-6-2001 Nam Phú Yên AV A   P.207
41 A41 VÕ TẤN PHONG 7-10-1998 Nam Phú Yên AV A   P.207
42 A42 NGÔ ANH PHỤNG 10-2-2001 Nam Phú Yên AV A   P.207
43 A43 TRẦN QUỐC PHƯƠNG 12-2-2000 Nam Phú Yên AV A   P.207
44 A44 HUỲNH THỊ PHƯƠNG 31-3-2001 Nữ Phú Yên AV A   P.207
45 A45 CAO VĂN QUANG 18-12-1997 Nam Phú Yên AV A   P.207
46 A46 TRẦN HỮU QUÝ 10-8-1998 Nam Phú Yên AV A   P.207
47 A47 NGUYỄN THÁI SƠN 16-3-1998 Nam Phú Yên AV A   P.207
48 A48 NGUYỄN VĂN  SƠN 14-6-1997 Nam Phú Yên AV A   P.207
49 A49 TRẦN VĂN TÂY 21-11-1997 Nam Phú Yên AV A   P.207
50 A50 PHẠM VĂN  TÍN 11-10-1998 Nam Phú Yên AV A   P.207
51 A51 NGUYỄN HỮU TOÀN 15-11-1989 Nam Phú Yên AV A   P.207
52 A52 ĐẶNG HUỲNH PHI TOÀN 22-10-2000 Nam Phú Yên AV A   P.207
53 A53 LÊ ĐỨC TOẢN 6-3-2000 Nam Phú Yên AV A   P.207
54 A54 PHAN  TỚI 2-3-2001 Nam Phú Yên AV A   P.207
55 A55 LÊ PHẠM MINH TUẤN 20-4-1997 Nam Phú Yên AV A   P.207
56 A56 VÕ THANH TÙNG 11.01.2001 Nam Phú Yên AV A Viết, Nghe P.207
57 A57 LÝ NGỌC THẠNH 10-7-1998 Nam Phú Yên AV A   P.207
58 A58 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 1-3-2001 Nam Phú Yên AV A   P.207
59 A59 VÕ THỊ NGỌC THI 24-11-1999 Nữ Phú Yên AV A   P.207
60 A60 ĐINH CHÍ THIỆN 30-9-1998 Nam Phú Yên AV A   P.207
61 A61 NGUYỄN TRUNG THỊNH 17-10-2001 Nam Phú Yên AV A   P.207
62 A62 NGUYỄN DUY THỊNH 26-4-2000 Nam Phú Yên AV A   P.207
63 A63 NGÔ DƯƠNG THANH HẠT THỦY 27-4-2001 Nam Phú Yên AV A   P.207
64 A64 LƯU TRỊNH  TRÂN 21-4-1998 Nam Phú Yên AV A   P.207
65 A65 ĐỖ ĐOÀN VĂN 18-4-1997 Nam Gia Lai AV A   P.207
66 A66 KPĂ Y VÂNG 21-3-1997 Nam Phú Yên AV A   P.207
67 A67 NGUYỄN ĐỨC VINH 6-9-1996 Nam Phú Yên AV A   P.207
68 B01 SO THỊ BỦM 2-8-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
69 B02 TRẦN THỊ THU 1-6-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
70 B03 TRẦN THỊ  HẠNH 1-12-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
71 B04 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 8-4-1996 Nữ Phú Yên AV B   P.101
72 B05 PHẠM THỊ HẬU 11-5-2001 Nữ Phú Yên AV B   P.101
73 B06 HUỲNH THỊ HIỀN 20-6-2001 Nữ Phú Yên AV B   P.101
74 B07 TRỊNH THỊ MỸ HIỆP 12-5-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
75 B08 HUỲNH THỊ HỒNG 20-3-1997 Nữ Quảng Ngãi AV B   P.101
76 B09 VÕ THỊ THANH HUYỀN 1-8-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
77 B10 LÊ THỊ THU HƯƠNG 27-6-1997 Nữ Quảng Ngãi AV B   P.101
78 B11 LÊ KHA KHƯƠNG 26-10-1998 Nam Phú Yên AV B   P.101
79 B12 NGUYỄN THỊ  1-3-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
80 B13 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 16-12-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
81 B14 LÊ THỊ SANH LỢI 3-2-1975 Nữ Phú Yên AV B   P.101
82 B15 PHẠM THỊ HỒNG  LỢI 2-11-2001 Nữ Phú Yên AV B   P.101
83 B16 ĐINH THỊ KIM LUYẾN 22-2-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
84 B17 NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN 1-11-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
85 B18 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 6-2-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
86 B19 NGUYỄN THANH  MY 28-12-1998 Nữ Phú Yên AV B   P.101
87 B20 TRƯƠNG THỊ KIỀU MY 11-8-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
88 B21 LÊ THỊ BÍCH NGA 28-2-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.101
89 B22 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 13-12-1996 Nữ Gia Lai AV B   P.101
90 B23 BÙI THỊ CHUNG NHANH 29-8-1998 Nữ Phú Yên AV B   P.101
91 B24 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN 20-11-1998 Nữ Phú Yên AV B   P.101
92 B25 TRÀ THỊ HỒNG NHUNG 16-8-2000 Nữ Phú Yên AV B   P.103
93 B26 NGUYỄN TRẦN KHÁNH  PHONG 2-5-1998 Nam Phú Yên AV B   P.103
94 B27 LÊ HIẾU PHƯƠNG 18-11-1996 Nữ Phú Yên AV B   P.103
95 B28 NGUYỄN HUỲNH ĐAN PHƯƠNG 7-4-1998 Nữ Phú Yên AV B   P.103
96 B29 NGUYỄN THỊ  QUY 5-7-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.103
97 B30 VÕ XUÂN  QUYÊN 9-2-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.103
98 B31 VÕ THỊ  SANG 10-7-1998 Nữ Phú Yên AV B   P.103
99 B32 NGUYỄN ĐÌNH SÁNG 1-5-2000 Nam Phú Yên AV B   P.103
100 B33 HUỲNH QUỐC TOÀN 16-2-1998 Nam Lâm Đồng AV B   P.103
101 B34 BÙI THẠCH THẢO 9-7-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.103
102 B35 CAO HỒNG THỊ THU THẢO 24-6-1996 Nữ Phú Yên AV B   P.103
103 B36 HUỲNH NHƯ THẢO 8-1-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.103
104 B37 DƯƠNG THỊ HỒNG THI 24-7-1997 Nữ Quảng Ngãi AV B   P.103
105 B38 TRẦN THỊ KIM THOA 6-5-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.103
106 B39 NGUYỄN THỊ HOÀNG THƠ 20-12-1997 Nữ Bình Định AV B   P.103
107 B40 TRẦN THỊ NHƯ THỦY 1-1-1997 Nữ Bình Định AV B   P.103
108 B41 ĐỖ THỊ KIM THÚY 28-2-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.103
109 B42 NGUYỄN THỊ TRANG 30-10-1996 Nữ Gia Lai AV B   P.103
110 B43 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 11-10-1997 Nữ Bình Định AV B   P.103
111 B44 VÕ THỊ KIM TRANG 4-4-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.103
112 B45 DƯƠNG THỊ TRÍ 17-1-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.103
113 B46 ĐOÀN THỊ MAI TRINH 24-4-1997 Nữ Phú Yên AV B   P.103
114 B47 NGUYỄN LÊ XUÂN TRUYỀN 12-10-1998 Nữ Phú Yên AV B   P.103
115 B48 TRẦN THÙY VƯƠNG 30-10-1996 Nữ Gia Lai AV B   P.103
116 B49 NGUYỄN NHƯ  Ý 2-2-1998 Nam Phú Yên AV B   P.103
                   
Ghi chú: Thi môn đầu tiên (môn Viết) lúc 7g00; thí sinh đến trước 20 phút để chuẩn bị vào phòng thi

1  TB chào hàng cạnh tranh VL xây dựng, bảng chống lóa viết phấn[0000-00-00 00:00:00]
2  TB chào hàng cạnh tranh May đồng phục, sc máy photocopy, áp-tô-mát 75A, in phôi thẻ HSSV[0000-00-00 00:00:00]
3  Thông báo chào hàng cạnh tranh làm đồng sơn xe ô tô[0000-00-00 00:00:00]
1  KH số 20/KH-CĐN về việc tổ chức lễ Khai giảng năm học 2018-2019[0000-00-00 00:00:00]
2  Thông báo (lần 2) Nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019.[0000-00-00 00:00:00]
3  TB Khai giảng các lớp chứng chỉ tin học (thực hiện trước khi tốt nghiệp ra trường)[0000-00-00 00:00:00]
4  Thành lập Ban tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019[0000-00-00 00:00:00]
5  Thông báo nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019[0000-00-00 00:00:00]
6  TB lịch thi chứng chỉ tin học[0000-00-00 00:00:00]
7  Kế hoạch số 19, bồi dưỡng chính trị hè (mời Ban tuyên giáo làm BC viên)[0000-00-00 00:00:00]
8  KH: 18 sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV các lớp khóa 18[0000-00-00 00:00:00]
9  TB số 117: V/v thực hiện thử nghiệm cổng thông tin điện tử và trang website mới của Trường[0000-00-00 00:00:00]
10  Kế hoạch số 17: bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên[0000-00-00 00:00:00]
11  TB số 112, mở lớp học tiếng Hàn, tiếng Nhật[0000-00-00 00:00:00]
12  Danh sách công nhận tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng năm 2018[0000-00-00 00:00:00]
13  Tổng hợp xét thi đua Q4 và năm học 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
14  HD 01-CĐN đánh giá xếp loại CBVC-NLĐ năm 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
15  DS học sinh tốt nghiệp văn hóa phổ thông 12/12 (THPT) năm 2018[0000-00-00 00:00:00]
16  TB 105: v/v tuyển sinh cán bộ đi ĐT thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2019[0000-00-00 00:00:00]
17  TB 108: thông báo v/v góp ý dự thảo - quy chế Tổ chức và hoạt động của trường CĐN PY (mới 15/8/2018)[0000-00-00 00:00:00]
18  TB mời các thí sinh đến nhận chứng chỉ Công nghệ Thông tin[0000-00-00 00:00:00]
19  KH số 10: Tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm năm 2018[0000-00-00 00:00:00]
20  TB 87-CĐN cấm việc nộp giúp học phí cho học viên học lái xe ô tô[0000-00-00 00:00:00]
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537