Thông báo chung

Lịch học chính trị đầu khoá của hssv các lớp khóa 19 năm học 2019 – 2020

09:08 | 05/09/2019

TT

Ngày

Thời gian

KHỐI 1

KHỐI 2

Nội dung

GV phụ trách

Nội dung

GV phụ trách

1

11/9/2019

07h30 -09h00

- Giới thiệu về trường và chiến lược phát triển nhà trường;

- Những vấn đề KT-XH ở địa phương; Nghị quyết đại hội, chương trình và kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

Thầy

Đặng Văn Lái

- Quán triệt nội dung cơ bản, các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  và Nghị quyết số 29-NQ/TW;

 

Cô Tạ Thị Thu Hương

2

11/9/2019

09h30 -11h00

- Quán triệt nội dung cơ bản, các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  và Nghị quyết số 29-NQ/TW;

 

Cô Tạ Thị Thu Hương

- Giới thiệu về trường và chiến lược phát triển nhà trường;

- Những vấn đề KT-XH ở địa phương; Nghị quyết đại hội, chương trình và kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

Thầy

Đặng Văn Lái

3

11/9/2019

13h30 -15h00

- Phổ biến Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2016, mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, công tác đào tạo trong nhà trường và đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, giới thiệu về các ngành nghề đào tạo…;

- Qui chế đào tạo và một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2018 - 2019.

Thầy Nguyễn Hồng Phong

- Công tác học sinh, sinh viên nói chung và một số nhiệm vụ cụ thể của công tác HSSV trong năm học 2019 – 2020;

- Các nội quy, quy chế, chế độ chính sách, vay vốn tín dụng đào tạo cho HSSV, văn hóa học đường và giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV;

- Giới thiệu về các hoạt động tư vấn và hỗ trợ HSSV; công tác tư vấn giới thiệu việc làm;

Nguyễn Quốc Nam

4

11/9/2019

15h30 -17h00

- Chương trình công tác Đoàn Thanh niên; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Nhà trường.

(Đoàn TN)

Đào Phi Thiên

- Chương trình công tác Đoàn Thanh niên; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Nhà trường.

(Đoàn TN)

Lê Văn

5

12/9/2019

07h30 -09h00

- Công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường, công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV - AIDS và các tệ nạn xã hội;

 

Công an tỉnh

- Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh trong trường học;

- Phổ biến Luật An toàn giao thông đường bộ cho HSSV;

Công an tỉnh

6

12/9/2019

09h30 -11h00

- Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh trong trường học;

- Phổ biến Luật An toàn giao thông đường bộ cho HSSV;

Công an tỉnh

- Công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường, công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV - AIDS và các tệ nạn xã hội;

Công an tỉnh

7

12/9/2019

13h30 -15h00

- Công tác học sinh, sinh viên nói chung và một số nhiệm vụ cụ thể của công tác HSSV trong năm học 2019 – 2020;

- Các nội quy, quy chế, chế độ chính sách, vay vốn tín dụng đào tạo cho HSSV, văn hóa học đường và giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV; Giới thiệu về các hoạt động tư vấn và hỗ trợ HSSV;

Nguyễn Quốc Nam

- Phổ biến Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2016, mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, công tác đào tạo trong nhà trường và đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, giới thiệu về các ngành nghề đào tạo…;

- Qui chế đào tạo và một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2018 - 2019.

Thầy Nguyễn Hồng Phong

8

12/9/2019

15h30 -17h00

 Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các nội dung về giáo dục lý luận chính trị cho HSSV; Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;

Tổ triển khai học tập và làm theo phong cách HCM

 Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các nội dung về giáo dục lý luận chính trị cho HSSV; Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;

Tổ triển khai học tập và làm theo phong cách HCM

9

13/9/2019

07h30-10h00

Hướng dẫn làm bài thu hoạch

Viết và nộp bài thu hoạch.

Đoàn TN

Hướng dẫn làm bài thu hoạch

Viết và nộp bài thu hoạch.

Đoàn TN

10

13/9/2019

13h30-16h00

Sinh hoạt chuyên môn theo Khoa

Trưởng Khoa, GVCN

Sinh hoạt chuyên môn của Khoa

Trưởng Khoa, GVCN

            Ghi chú:

- Khối 1 gồm các lớp: TC Điện CN 19-3N; TC CĐL Thủy sản 19-3N; TC May TT 19-3N; TC KCS 19-3N; TC KTSC, LRMT 19-3N; TC QTM Máy tính 19-3N; TC QTKS 19-3N (A,B); TC KT CBMA 19-3N; TC KTDN 19-3N, học tại Hội trường – Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

          - Khối 2 gồm các lớp: CĐ CN Ô tô 19; TC CN Ô tô 19-3N (A,B,C); TC CTTBCK 19-3N (A,B), học tại Phòng học lý thuyết – Trung tâm Đào tạo lái xe, 278 Trường Chinh, P9, Tuy Hòa, Phú Yên.